Súčasti softwéru

Baterka

Jednoduchá aplikácia, ktorá umožňuje využiť telefón ako núdzové svietidlo. Po spustení sa zobrazí zoznam s troma položkami:

Viac

Detektor svetla

Jednoduchá aplikácia, ktorá po spustení vydáva tón, ktorého výška je závislá na intenzite svetla dopadajúceho na svetelný senzor telefónu. Čím je svetlo intenzívnejšie, tým vyšší je tón. Na displeji sa zobrazuje hodnota svetelnosti v luxoch.

Viac

Diktafón

Aplikácia umožňuje vytvárať záznam zvuku prostredníctvom mikrofónu vstavaného v telefóne. Vytvorené nahrávky vo formáte .mp4 sa ukladajú do špeciálneho priečinka „recordings“, ktorý sa nachádza v priečinku „COrvus“, podobne ako poznámky, knihy a pod. Priečinok však možno zmeniť.

Viac

Elektronická pošta

Aplikácia Elektronická pošta umožňuje základnú prácu s elektronickou poštou prostredníctvom protokolu IMAP. Po jej spustení sa zobrazí zoznam dostupných účtov, ktorý je pri prvom spustení aplikácie prázdny. Nový účet možno pridať z kontextovej ponuky na zozname účtov.

Viac

Hodiny a kalendár

Po jej vyvolaní sa zobrazí ponuka s nasledujúcimi položkami.

Viac

Hra loptičky

Ide o jednoduchú hru, v ktorej úlohou hráča je postupne chytať padajúce loptičky. Loptička je znázornená krátko znejúcim opakujúcim sa tónom, ktorý postupne klesá. Úlohou hráča je pomocou na to určených gest zvyšovaním, resp.

Viac

Hra pätnástka

Ide o známy matematický hlavolam s nasledujúcimi pravidlami. Hracia plocha je tabuľka o veľkosti 4 krát 4 políčka. 15 políčok obsahuje jedno z čísel z rozsahu 1 až 15, jedno políčko je prázdne.

Viac

Informácie o stave telefónu

Po spustení COrvusu sa automaticky zobrazí hlavná obrazovka, ktorá obsahuje základné informácie o telefóne a umožňuje vstup do hlavnej ponuky. Obrazovku možno nastaviť ako domovskú obrazovku telefónu, čo môže byť užitočné hlavne pre nevidiacich používateľov.

Viac

Kalkulačka

Aplikácia v súčasnosti poskytuje nástroje na vykonávanie najbežnejších výpočtov. Ako výpočtové prostredie je použité štandardné editačné pole so špeciálnou klávesnicou, ktorá obsahuje väčšinu matematických operácií.

Viac

Knihy

Aplikácia spustí správcu súborov v priečinku „library“ určenom na ukladanie kníh. Priečinok sa nachádza v podpriečinku COrvus na emulovanej pamäťovej karte telefónu. Po poklepaní na konkrétnom súbore bude tento otvorený v prehliadači txt súborov.

Viac

Kontakty

Aplikácia slúži na správu kontaktov. Kontakty sú zobrazené v štandardnom zozname. Zoznam možno filtrovať pomocou funkcie vyhľadávania. Tú možno nájsť v kontextovej ponuke po dvojitom poklepaní po ľubovoľnom kontakte alebo ju aktivovať skratkami.

Viac

Nastavenia

Táto aplikácia umožňuje prístup k rôznym nastaveniam telefónu a jednotlivých funkcií COrvusu. Po jej vyvolaní sa zobrazí ponuka s nasledujúcimi položkami.

Viac

Pomocník

Aplikácia obsahuje nasledujúce funkcie: Gestá, o telefóne, o programe, kontrola Android nastavení, licencia, aktualizácie

Viac

Poznámky

Aplikácia Poznámky slúži na správu (vytváranie, úpravu, mazanie, ...) súborov s poznámkami. Z kontextovej ponuky aplikácie možno vytvoriť novú poznámku. Po zadaní mena bude vytvorený nový súbor s daným menom a príponou .note, ktorý bude hneď otvorený v editore poznámok.

Viac

Prehrávač hudby

Aplikácia umožňuje prehrávanie hudobných súborov podporovaných operačným systémom Android. V súčasnosti sú podporované formáty aac, amr, flac, mid, mp3, ogg, wav, mp4.

Viac

Profily

Aplikácia umožňuje prepínanie telefónu do jedného z troch profilov. Profil Tichý nastaví telefón do režimu, kedy telefón pri prichádzajúcich hovoroch a správach nevydáva žiadne zvuky ani vibrácie.

Viac

Register hovorov

Aplikácia Register umožňuje správu registrov hovorov. Po spustení sa zobrazí nasledujúca ponuka:volané čísla, neprijaté hovory, prijaté hovory, ostatné hovory

Viac

Šport

Ide o aplikáciu, ktorá umožňuje robiť merania pri rôznych športových aktivitách. Teda, napríklad merať ubehnutú vzdialenosť, aktuálnu aj priemernú rýchlosť, tempo,... pri behu, bicyklovaní, chôdzi,...

Viac

Správca aktualizácií

Systém COrvus využíva pri aktualizácii (inštalácii nových verzií) vlastné nástroje, ktoré sú takmer kompletne ovládateľné z tejto aplikácie. V tomto dialógu sa nachádzajú nasledujúce položky.

  • Stiahnuť aktualizáciu
  • Nainštalovať aktualizáciu
Viac

Správca Android aplikácií

Prostredníctvom tejto aplikácie je možné spustiť ľubovoľnú Android aplikáciu nainštalovanú v telefóne. Treba si však uvedomiť, že Android aplikácie nie sú súčasťou prostredia COrvus, ich ovládanie je preto iné ako to, na ktoré ste zvyknutí v COrvuse.

Viac

Správca licencie

Sprístupňuje položky na správu licenčných údajov aplikácie.

V ponuke sa nachádzajú nasledujúce položky.

  • Objednať cez SMS
  • Info
Viac

Správca súborov

Aplikácia umožňuje základnú správu súborov. Po jej spustení je automaticky otvorený priečinok obsahujúci súbory vstavanej pamäťovej karty telefónu. Na pohyb po položkách použite štandardné gestá pre prácu so zoznamami.

Viac

Správy

Aplikácia poskytuje funkcie súvisiace s SMS správami. Správy sa zobrazujú v štandardných priečinkoch tak ako ste boli zvyknutí na tlačidlových telefónoch. Po spustení aplikácie sa zobrazí nasledujúca ponuka:

Viac

Sťahovanie kníh

Ide o aplikáciu, ktorá umožňuje jednoduché prehľadávanie katalógov niekoľkých podporovaných knižníc a sťahovanie kníh z týchto knižníc.

Viac

Tagger

Ide o jednoduchú aplikáciu, ktorú možno použiť na označovanie vecí ako napríklad Cédečka, zaváraniny, korenia, vlastne prakticky čohokoľvek, na čo je možné nalepiť drobný samolepiaci štítok.

Viac

Telefón

Aplikácia slúži na ručné vytáčanie telefónneho čísla. Jej jednoduché používateľské rozhranie pozostáva z editačného poľa s numerickou klávesnicou.

Viac

Západoslovenská distribučná

Ide o aplikáciu, určenú pre odberateľov elektrickej energie na západnom Slovensku.

Viac